czwartek 30 czerwiec 2022
Obecnie duża część z nas narażona jest na działanie wielu szkodliwych substancji, takich jak m.in. węglowodory (w tym benzo-a-piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. Mogą one być przyczyną m.in. następujących chorób: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia układu oddechowego…

Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Urząd Miasta Kalisza realizuje projekt polegający na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Jego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do…
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument określający zadania/cele w ramach tak różnorodnych dziedzin jak planowanie przestrzenne, strategie komunikacyjne czy też zamówienia publiczne. Ww. zadania doskonale wpisują się w dotychczasowe kroki Miasta Kalisza w zakresie ograniczenia zarówno emisji CO2, jak i niskiej…
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zostaną określone najważniejsze działania służące ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza na terenie Kalisza. Mogą to być zadania związane: ze zmniejszeniem zużycia energii w budynkach/ instalacjach, ze zmianą sposobu oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne, z dystrybucją…

Nowości