piątek 27 maj 2022
Ogłoszenia

Ogłoszenia (3)

Rada Miejska w Kalisza w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę Nr XXXIV/450/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". W celu zapewnienia zgodności PGN z obowiązującymi wytycznymi, a tym samym umożliwienie aplikowania przez Miasto Kalisz o środki zewnętrzne na realizację inwestycji m.in. z zakresu obniżenia niskiej emisji, do dokumentu wprowadzono zmiany wskazane w §1 ww. uchwały. Uzupełnienie dokumentu o ww. elementy w żaden sposób nie wpływa na zmianę oddziaływania przyjętego PGN – uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie ulegają zmianie. Ponadto uzupełniony PGN dla Miasta Kalisza nie będzie wykraczał poza opiniowany zakres pierwotnego dokumentu dla którego opracowano prognozę oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe uzupełnienia nie spowodują również zmiany oddziaływania PGN na obszary Natura 2000. Planowana modyfikacja dokumentu ma zatem charakter działania „technicznego” i „porządkowego”.

http://bip.kalisz.pl/uchwaly/2017_34_450.pdf

W związku z realizacją dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu umowy dotyczącej opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wykonawca Planu, firma ATMOTERM S.A., serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15.05.2015 r. w sali 38 w godzinach 10-14 w budynku Ratusza Miejskiego ul. Główny Rynek 20 w Kaliszu.

Z pewnością zadają sobie Państwo pytanie po co gminie kolejny dokument strategiczny? Jest on konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020.  Stąd też zbieżność perspektywy czasowej PGN z nową perspektywą finansową UE. Jednym z celów tematycznych polityki spójności w latach 2014-2020  jest właśnie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

PGN stwarza przy wsparciu środkami unijnymi szansę na realizację wielu ważnych inwestycji m in. w zakresie termomodernizacji budynków, transportu publicznego czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.

PGN to jeden z kluczowych dokumentów dla gmin i miast, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE 2014-2020.

Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie.

 Tematyka spotkania:

- wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej,

- PGN (cel, zakres),

- realizacja przedsięwzięć/inwestycji przewidzianych w PGN.

Urząd Miasta Kalisza z dniem 12 kwietnia 2015 rozpoczął realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Jego celem jest redukcja zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych, co doprowadzi do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Prace realizuje opolska firma ATMOTERM S.A.

Dowiedz się więcej na temat Planu Godpodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza.

Nowości